P. KD: MR HOÀI
CALL: 0917 986 316

P.KD : MR THÁI
CALL: 0918 201 316